Truy cập

Hôm nay:
262
Hôm qua:
238
Tuần này:
262
Tháng này:
6135
Tất cả:
530242

 I.CƠ CẤU TỔ CHỨC

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC XÃ ĐÔNG MINH

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ HIỆN NAY

SỐ ĐIỆN THOẠI

 Lê Trọng Trung

Chủ tịch UBND

0987424785 

2

 Đỗ Thị Thương

PCT UBND

0989910880 

3

 Lê Trần Hợp

CHT. Quân Sự

0984435869 

4

 Nguyễn Thị Chúc

Kế toán ngân sách

0984674989 

5

 Lê Thị Hợp

Văn phòng- Thống kê

0973745989 

6

 Trần Văn Hiền

CC.Nông nghiệp và MT

0389440125 

7

 Lê Văn Thành

Địa chính xây dựng

0977303105 

8

 Nguyễn Thị Thanh

CC Chính sách

0974244425 

9

 Nguyễn Văn Bằng

CC Văn hóa

0919963288 

10

 Lê Thị Dung

Văn phòng- thống kê

0973137589 

11

 Lê Mạnh Trung

Tư pháp – Hộ tịch

0915243692 

12

 Nguyễn Hùng Cương

Trưởng Công an xã

0965975658 

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

 * Chủ tịch UBND Xã ( Phường)

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã (phường) là người đứng đầu Ủy ban nhân dân xã (phường) và có các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Điều 36 và 64 của Luật tổ chức chính quyền địa phương, cụ thể :

1. Lãnh đạo và điều hành công việc của Ủy ban nhân dân, các thành viên Ủy ban nhân dân xã (phường);

2. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp, pháp luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã; thực hiện các nhiệm vụ về quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh, phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác, phòng, chống quan liêu, tham nhũng; tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ tài sản của cơ quan, tổ chức, bảo hộ tính mạng, tự do, danh dự, nhân phẩm, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của công dân; thực hiện các biện pháp quản lý dân cư trên địa bàn xã theo quy định của pháp luật;

3. Quản lý và tổ chức sử dụng có hiệu quả công sở, tài sản, phương tiện làm việc và ngân sách nhà nước được giao theo quy định của pháp luật;

4. Giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật, tiếp công dân theo quy định của pháp luật;

5. Ủy quyền cho Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong phạm vi thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân;

6. Chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ; áp dụng các biện pháp để giải quyết các công việc đột xuất, khẩn cấp trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã theo quy định của pháp luật;

7. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp, ủy quyền.

8. Phối hợp với các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thực hiện quy hoạch phát triển hạ tầng đô thị, xây dựng, giao thông, phòng, chống cháy, nổ, bảo vệ môi trường, không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị trên địa bàn xã.

9. Quản lý dân cư trên địa bàn xã theo quy định của pháp luật.