Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
64
Hôm qua:
249
Tuần này:
561
Tháng này:
561
Tất cả:
293011

Xã Đông Minh ra mắt câu Lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau

Ngày 19/06/2017 16:31:25

Xã Đông Minh ra mắt câu Lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau

Xã Đông Minh ra mắt câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau

§­îc sù thèng nhÊt cña huyÖn héi vµ cÊp ñy §¶ng, chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng. S¸ng ngµy 14/6/2017 x· §«ng Minh ®· tiÕn hµnh ra m¾t c©u l¹c bé “liªn thÕ hÖ tù gióp nhau” .

Lµ mét tæ chøc dùa vµo céng ®ång, c©u l¹c bé liªn thÕ hÖ tù gióp nhau x· §«ng Minh ban ®Çu cã tÊt c¶ 50 thµnh viªn tham gia sinh ho¹t. Trong ®ã cã 70% lµ ng­êi cao tuæi, ng­êi cã hoµn c¶nh kinh tÕ khã kh¨n; 30 % lµ c¸c ®èi t­îng trÎ tuæi h¬n vµ cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ kh¸ gi¶.

C©u l¹c bé ra ®êi nhằm thực hiện c¸c mục tiêu: Tạo cơ hội cho NCT được cải thiện đời sống của bản thân, gia đình và cộng đồng; giúp NCT tăng cường vai trò và sự đóng góp của họ trong cải thiện sức khỏe, thu nhập và phát triển kinh ở địa phương.Tõ ®ã phát huy tối đa sức mạnh của chính NCT và cộng đồng giúp nhau thoát nghèo, tăng cường đoàn kết, tương thân tương ái, tình làng nghĩa xóm.

T¹i buæi ra m¾t c©u l¹c bé, Héi ng­êi cao tuæi huyÖn §«ng S¬n ®· hç trî 30.000.000 triÖu ®ång; ñy ban nh©n d©n x· §«ng Minh hç trî 10.000.000 ®ång ®Ó t¹o vèn ph¸t triÓn ban ®Çu cho c©u l¹c bé.

Trong ch­¬ng tr×nh ra m¾t, c¸c thµnh viªn trong c©u l¹c bé còng ®· mang ®Õn nhiÒu tiÕt môc văn nghệ chµo mõng ®Æc s¾c.

Thanh Thảo

20170614_085149.jpg

Xã Đông Minh ra mắt câu Lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau

Đăng lúc: 19/06/2017 16:31:25 (GMT+7)

Xã Đông Minh ra mắt câu Lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau

Xã Đông Minh ra mắt câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau

§­îc sù thèng nhÊt cña huyÖn héi vµ cÊp ñy §¶ng, chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng. S¸ng ngµy 14/6/2017 x· §«ng Minh ®· tiÕn hµnh ra m¾t c©u l¹c bé “liªn thÕ hÖ tù gióp nhau” .

Lµ mét tæ chøc dùa vµo céng ®ång, c©u l¹c bé liªn thÕ hÖ tù gióp nhau x· §«ng Minh ban ®Çu cã tÊt c¶ 50 thµnh viªn tham gia sinh ho¹t. Trong ®ã cã 70% lµ ng­êi cao tuæi, ng­êi cã hoµn c¶nh kinh tÕ khã kh¨n; 30 % lµ c¸c ®èi t­îng trÎ tuæi h¬n vµ cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ kh¸ gi¶.

C©u l¹c bé ra ®êi nhằm thực hiện c¸c mục tiêu: Tạo cơ hội cho NCT được cải thiện đời sống của bản thân, gia đình và cộng đồng; giúp NCT tăng cường vai trò và sự đóng góp của họ trong cải thiện sức khỏe, thu nhập và phát triển kinh ở địa phương.Tõ ®ã phát huy tối đa sức mạnh của chính NCT và cộng đồng giúp nhau thoát nghèo, tăng cường đoàn kết, tương thân tương ái, tình làng nghĩa xóm.

T¹i buæi ra m¾t c©u l¹c bé, Héi ng­êi cao tuæi huyÖn §«ng S¬n ®· hç trî 30.000.000 triÖu ®ång; ñy ban nh©n d©n x· §«ng Minh hç trî 10.000.000 ®ång ®Ó t¹o vèn ph¸t triÓn ban ®Çu cho c©u l¹c bé.

Trong ch­¬ng tr×nh ra m¾t, c¸c thµnh viªn trong c©u l¹c bé còng ®· mang ®Õn nhiÒu tiÕt môc văn nghệ chµo mõng ®Æc s¾c.

Thanh Thảo

20170614_085149.jpg