Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
83
Hôm qua:
128
Tuần này:
473
Tháng này:
4414
Tất cả:
330823

ĐẨY MẠNH PHONG TRÀO XÂY DỰNG CÁC DANH HIỆU KIỂU MẪU

Ngày 06/05/2018 00:00:00

Xã Đông Minh phát dộng đẩy mạnh phong trào xây dựng các danh hiệu kiểu mẫu, phấn đấu đạt danh hiệu xã kiểu mẫu vào cuối năm 2018.

Thực hiện Quyết định số 188/QĐ-UBND ngày 17 tháng 2 năm 2016 của UBND huyện Đông Sơn về việc ban hành đề án xây dựng “ Con người, cơ quan, đơn vị kiểu mẫu” giai đoạn 2016 – 2020. Năm 2016, cùng với việc đẩy nhanh tiến độ về đích xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã Đông Minh đã phát động thi đua xây dựng các danh hiệu Công dân kiểu mẫu, gia đình kiểu mẫu, Thôn kiểu mẫu, Xã kiểu mẫu.
IMG_20180601_160203.jpg

Trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của MTTQ vµ c¸c ban ngành, ®oµn thÓ, sù tÝch cùc cña Ban chỉ đạo, Ban quản lý, Ban phát triển thôn, đặc biệt là sự đồng thuận của nhân dân trong việc hưởng ứng chung tay xây dựng nông thôn mới trên địa bàn toàn xã. Sự cố gắng nỗ lực của cán bộ và nhân dân đã mang lại hiệu quả thiết thực: Kinh tế phát triển mạnh. Các công trình hạ tầng được đầu tư nâng cấp, xây dựng mới, đáp ứng nhu cầu sản xuất và sinh hoạt nhân dân. Đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên, an ninh trật tự, an toàn xã hội luôn được giữ vững. Năm 2017 xã Đông Minh có 8/9 thôn đạt danh hiệu thôn nông thôn mới, trong đó có 2 thôn đạt danh hiệu thôn kiểu mẫu là thôn 4 và thôn 7. Một niềm vinh dự lớn đã đến với địa phương, ngày 29/12/2017 , Chñ tÞch UBND tØnh Thanh Hãa ®· ký QuyÕt ®Þnh sè 1188/- UBND công nhận x· §«ng Minh ®¹t chuÈn x· n«ng th«n míi .

Phát huy thành tích đã đạt được, xã Đông Minh phát động tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng các danh hiệu kiểu mẫu, mỗi công dân, mỗi gia đình, mỗi thôn xóm đăng ký thi đua phấn đấu hoàn thành các tiêu chí kiểu mẫu, toàn xã phấn đấu tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế, tập trung chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu cây trồng , vật nuôi, đưa nhanh tiến bộ KHKT vào sản xuất nông nghiệp, phát triển đa dạng ngành nghề, dịch vụ, tạo việc làm, tăng thu nhập cho nhân dân, tập trung đẩy mạnh tuyên truyền người dân chấp hành tốt đường lối,chủ trương của Đảng, Chính sách, Pháp luật của nhà nước, Xây dựng đời sống văn hóa tinh thần phong phú, lành mạnh, xây dựng môi trường sạch đẹp, thực hiện tốt vệ sinh an toàn thực phẩm, chấp hành tốt luạt an toàn giao thông, giữ vũng an ninh trật tự, phấn đấu toàn xã có 92% số gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 91% số gia đình đạt danh hiệu gia đình kiểu mẫu; 95% số thôn đạt danh hiệu thôn kiểu mẫu; xã đạt danh hiệu xã kiểu mẫu vào cuối năm 2018.

Đông Minh, 5/6/2018

Người viết: Nguyễn Văn Bằng

ĐẨY MẠNH PHONG TRÀO XÂY DỰNG CÁC DANH HIỆU KIỂU MẪU

Đăng lúc: 06/05/2018 00:00:00 (GMT+7)

Xã Đông Minh phát dộng đẩy mạnh phong trào xây dựng các danh hiệu kiểu mẫu, phấn đấu đạt danh hiệu xã kiểu mẫu vào cuối năm 2018.

Thực hiện Quyết định số 188/QĐ-UBND ngày 17 tháng 2 năm 2016 của UBND huyện Đông Sơn về việc ban hành đề án xây dựng “ Con người, cơ quan, đơn vị kiểu mẫu” giai đoạn 2016 – 2020. Năm 2016, cùng với việc đẩy nhanh tiến độ về đích xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã Đông Minh đã phát động thi đua xây dựng các danh hiệu Công dân kiểu mẫu, gia đình kiểu mẫu, Thôn kiểu mẫu, Xã kiểu mẫu.
IMG_20180601_160203.jpg

Trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của MTTQ vµ c¸c ban ngành, ®oµn thÓ, sù tÝch cùc cña Ban chỉ đạo, Ban quản lý, Ban phát triển thôn, đặc biệt là sự đồng thuận của nhân dân trong việc hưởng ứng chung tay xây dựng nông thôn mới trên địa bàn toàn xã. Sự cố gắng nỗ lực của cán bộ và nhân dân đã mang lại hiệu quả thiết thực: Kinh tế phát triển mạnh. Các công trình hạ tầng được đầu tư nâng cấp, xây dựng mới, đáp ứng nhu cầu sản xuất và sinh hoạt nhân dân. Đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên, an ninh trật tự, an toàn xã hội luôn được giữ vững. Năm 2017 xã Đông Minh có 8/9 thôn đạt danh hiệu thôn nông thôn mới, trong đó có 2 thôn đạt danh hiệu thôn kiểu mẫu là thôn 4 và thôn 7. Một niềm vinh dự lớn đã đến với địa phương, ngày 29/12/2017 , Chñ tÞch UBND tØnh Thanh Hãa ®· ký QuyÕt ®Þnh sè 1188/- UBND công nhận x· §«ng Minh ®¹t chuÈn x· n«ng th«n míi .

Phát huy thành tích đã đạt được, xã Đông Minh phát động tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng các danh hiệu kiểu mẫu, mỗi công dân, mỗi gia đình, mỗi thôn xóm đăng ký thi đua phấn đấu hoàn thành các tiêu chí kiểu mẫu, toàn xã phấn đấu tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế, tập trung chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu cây trồng , vật nuôi, đưa nhanh tiến bộ KHKT vào sản xuất nông nghiệp, phát triển đa dạng ngành nghề, dịch vụ, tạo việc làm, tăng thu nhập cho nhân dân, tập trung đẩy mạnh tuyên truyền người dân chấp hành tốt đường lối,chủ trương của Đảng, Chính sách, Pháp luật của nhà nước, Xây dựng đời sống văn hóa tinh thần phong phú, lành mạnh, xây dựng môi trường sạch đẹp, thực hiện tốt vệ sinh an toàn thực phẩm, chấp hành tốt luạt an toàn giao thông, giữ vũng an ninh trật tự, phấn đấu toàn xã có 92% số gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 91% số gia đình đạt danh hiệu gia đình kiểu mẫu; 95% số thôn đạt danh hiệu thôn kiểu mẫu; xã đạt danh hiệu xã kiểu mẫu vào cuối năm 2018.

Đông Minh, 5/6/2018

Người viết: Nguyễn Văn Bằng