Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
73
Hôm qua:
158
Tuần này:
1453
Tháng này:
4893
Tất cả:
200403

Hội Đồng nhân dân xã Đông Minh Tổ chức kỳ họp thứ tư nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày 02/08/2017 15:39:26

Hội đồng nhân dân xã Đông Minh tổ chức kỳ họp tứ nhiệm kỳ 2016-2020

H§ND X· §«ng Minh khãa XIX tæ chøc kú häp thø t­, NhiÖm kú 2016 – 2021

Sáng ngày 31/7, HĐND xã §«ng Minh tổ chức kỳ họp thứ t­ khãa XIX, nhiÖm kú 2016 -2021 . VÒ dù vµ chØ ®¹o kú häp cã ®ång chÝ NguyÔn ThÞ Hoµi – HuyÖn ñy viªn, phã CT H§ND huyÖn , ®ång chÝ NguyÔn V¨n Th¾ng phã ban d©n vËn huyªn ñy.

Tại kỳ họp, các đại biểu cũng được nghe Hội đồng nhân dân xã báo cáo kết quả t×nh h×nh thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh trên địa bàn xã 6 th¸ng ®Çu năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ 6 th¸ng cuèi năm 2017. Thường trực HĐND xã báo cáo kết quả hoạt động 6 th¸ng ®Çu năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ 6 th¸ng cuèi năm 2017. Ủy ban MTTQ Việt Nam xã báo cáo kết quả công tác Mặt trận xây dựng Chính quyền và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 4 HĐND xã.Cũng tại kỳ họp, chủ tọa kỳ họp và các ngành có liên quan trả lời chất vấn của các đại biểu về các vấn đề như: sản xuất nông nghiệp, an toàn vệ sinh thực phẩm, ô nhiễm môi trường, an ninh trật tự xã hội....

Trước khi bế mạc kỳ họp thø t­ , HĐND xã §«ng Minh khãa XIX đã nhất trí thông qua 4 nghị quyết: Nghị quyết về phª chuÈn b·i bá NghÞ quyÕt sè 17 /NQ – H§ND ngµy 05/01/2017 phª duyÖt kÕ ho¹ch sö dông ®Êt x· §«ng ®Êt x· §«ng Minh n¨m 2017 t¹i kú häp thø 3 H§ND x· khãa XIX, Nghị quyết vÒ viÖc x¸c nhËn phª chuÈn quyÕt to¸n ng©n s¸ch x· n¨m 2016; Nghị quyết về viÖc x¸c nhËn phª chuÈn bæ sung ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n n¨m 2017 vµ nghÞ quyÕt vÒ viÖc x¸c nhËn ®iÒu chØnh, bæ sung c¸c chØ tiªu kinh tÕ – x· héi n¨m 2017.

Thanh Th¶o- §µi truyÒn thanh x· §«ng Minh

Hội Đồng nhân dân xã Đông Minh Tổ chức kỳ họp thứ tư nhiệm kỳ 2016-2021

Đăng lúc: 02/08/2017 15:39:26 (GMT+7)

Hội đồng nhân dân xã Đông Minh tổ chức kỳ họp tứ nhiệm kỳ 2016-2020

H§ND X· §«ng Minh khãa XIX tæ chøc kú häp thø t­, NhiÖm kú 2016 – 2021

Sáng ngày 31/7, HĐND xã §«ng Minh tổ chức kỳ họp thứ t­ khãa XIX, nhiÖm kú 2016 -2021 . VÒ dù vµ chØ ®¹o kú häp cã ®ång chÝ NguyÔn ThÞ Hoµi – HuyÖn ñy viªn, phã CT H§ND huyÖn , ®ång chÝ NguyÔn V¨n Th¾ng phã ban d©n vËn huyªn ñy.

Tại kỳ họp, các đại biểu cũng được nghe Hội đồng nhân dân xã báo cáo kết quả t×nh h×nh thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh trên địa bàn xã 6 th¸ng ®Çu năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ 6 th¸ng cuèi năm 2017. Thường trực HĐND xã báo cáo kết quả hoạt động 6 th¸ng ®Çu năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ 6 th¸ng cuèi năm 2017. Ủy ban MTTQ Việt Nam xã báo cáo kết quả công tác Mặt trận xây dựng Chính quyền và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 4 HĐND xã.Cũng tại kỳ họp, chủ tọa kỳ họp và các ngành có liên quan trả lời chất vấn của các đại biểu về các vấn đề như: sản xuất nông nghiệp, an toàn vệ sinh thực phẩm, ô nhiễm môi trường, an ninh trật tự xã hội....

Trước khi bế mạc kỳ họp thø t­ , HĐND xã §«ng Minh khãa XIX đã nhất trí thông qua 4 nghị quyết: Nghị quyết về phª chuÈn b·i bá NghÞ quyÕt sè 17 /NQ – H§ND ngµy 05/01/2017 phª duyÖt kÕ ho¹ch sö dông ®Êt x· §«ng ®Êt x· §«ng Minh n¨m 2017 t¹i kú häp thø 3 H§ND x· khãa XIX, Nghị quyết vÒ viÖc x¸c nhËn phª chuÈn quyÕt to¸n ng©n s¸ch x· n¨m 2016; Nghị quyết về viÖc x¸c nhËn phª chuÈn bæ sung ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n n¨m 2017 vµ nghÞ quyÕt vÒ viÖc x¸c nhËn ®iÒu chØnh, bæ sung c¸c chØ tiªu kinh tÕ – x· héi n¨m 2017.

Thanh Th¶o- §µi truyÒn thanh x· §«ng Minh

Tình hình kinh tế - xã hội